103ാം ജന്മദിനാശംസകൾ അഭിവന്ദ്യ പത്മഭൂഷൺ ഡോ. ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത


103ാം ജന്മദിനാശംസകൾ അഭിവന്ദ്യ പത്മഭൂഷൺ ഡോ. ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത