"തിരുബലിയിൻ ശബ്ദം'' A beautiful song by Rev. Ashish Thomas George

"തിരുബലിയിൻ ശബ്ദം'' A beautiful song by Rev. Ashish Thomas George| Malankara Mar Thoma Syrian Church