Vachana Koodaram - A blessed message by Rev. Dr. Daniel Mammen, Vicar- Salem Marthoma


Vachana Koodaram - A blessed message by Rev. Dr. Daniel Mammen, Vicar- Salem Marthoma