ലോകപ്രശ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനോട്‌ യുവ സാഹിത്യകാരൻ അഭിനാഷ്‌ തുണ്ടുമണ്ണിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യസംഭാഷണം


ലോകപ്രശ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനോട്‌ യുവ സാഹിത്യകാരൻ അഭിനാഷ്‌ തുണ്ടുമണ്ണിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യസംഭാഷണം. 05.06.2020 വെള്ളിയാഴ്ച IST 04.00pm ന്   നമ്മുടെ Qadosh മീഡിയയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.   Stay Tuned..