പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ന് (12 ജൂൺ 2020) 44 സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അഭി. ജോസഫ് മാർ ബർന്നബാസ് എപ്പിസ്കോപ്പ


മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി സഭയിൽ പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ന് (12 ജൂൺ 2020) 44 സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം - കൊല്ലം ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ 
അഭി. ജോസഫ് മാർ ബർന്നബാസ് എപ്പിസ്കോപ്പയ്ക്ക്
Qadosh മീഡിയാ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ