ലോകപ്രശ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനോട്‌ യുവ സാഹിത്യകാരൻ അഭിനാഷ്‌ തുണ്ടുമണ്ണിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യസംഭാഷണം


ലോകപ്രശ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനോട്‌ യുവ സാഹിത്യകാരൻ അഭിനാഷ്‌ തുണ്ടുമണ്ണിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യസംഭാഷണം.