മാർത്തോമ്മാ പ്രസ്സ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അഭി. മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമേനി നിർവഹിച്ചു


മാർത്തോമ്മാ പ്രസ്സ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അഭി. മെത്രാപ്പോലീത്ത
 തിരുമേനി നിർവഹിക്കുന്നു.
The foundation stone for the new building for Mar Thoma press was blessed by Most Rev. Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan on 15 th June 2020. Rev. K. G. Joseph, Sabha Secretary, Rev. Thomas C. Alexander, Clergy Trustee, Mr. P. P. Achankunju, Lay Trustee & Teasurer, Rev. Genil Abraham , Director Mar Thoma Press, Dr. Saji Chacko, Treasurer, Mar Thoma Publication Society, Rev. Rovin Varughese John, Secretary to the Metropolitan attended the function. In the meeting Metropolitan remembered the works of late lamented Titus 2nd Mar Thoma Metropolitan who was instrumental in purchasing this land and had the vision for starting a press for the Church.